Kholikova, Mokhichekhra, Dilnoza Babakhanova, Anora Rakhmatullayeva, Rustam Khamrayev, Elena Abdrashitova, Yulduzoy Xojamkulova, Ramish Egamberdiev, and Marguba Rejapova. 2024. “Evaluation of Yield and Yield Attributes Traits of Soybean (Glycine Max L. Merr.) Varieties in Uzbekistan”. Journal of Wildlife and Biodiversity 8 (2):260-68. https://doi.org/10.5281/zenodo.11105572.