RAJABOV, Z.; AZIMOV, A.; SHAVKIEV, J.; NARIMANOV, A.; XOTAMOV, A. Yield and yield component traits of the new Niyat variety of cotton under field conditions in the Khorezm region of Uzbekistan. Journal of Wildlife and Biodiversity, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 213–222, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11530879. Disponível em: https://wildlife-biodiversity.com/index.php/jwb/article/view/671. Acesso em: 14 jul. 2024.