Kholikova, M. ., Babakhanova, D. ., Rakhmatullayeva, A. ., Khamrayev, R. ., Abdrashitova, E. ., Xojamkulova, Y. ., Egamberdiev, R. ., & Rejapova, M. . (2024). Evaluation of yield and yield attributes traits of soybean (Glycine max L. Merr.) varieties in Uzbekistan. Journal of Wildlife and Biodiversity, 8(2), 260–268. https://doi.org/10.5281/zenodo.11105572