Jovlieva, D. ., Fayziev, V. ., Vakhobov, A. ., Ashurova, K. ., Yusubaxmedov, A. ., Tuychiboyev, J. ., Mirzaeva, Z. ., & Nugmonova, K. . (2023). Preparation of Polyclonal Antiserum for potato X virus. Journal of Wildlife and Biodiversity, 8(1), 268–278. https://doi.org/10.5281/zenodo.10206960