[1]
Kholikova, M. , Babakhanova, D. , Rakhmatullayeva, A. , Khamrayev, R. , Abdrashitova, E. , Xojamkulova, Y. , Egamberdiev, R. and Rejapova, M. 2024. Evaluation of yield and yield attributes traits of soybean (Glycine max L. Merr.) varieties in Uzbekistan. Journal of Wildlife and Biodiversity. 8, 2 (May 2024), 260–268. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.11105572.